คอมพิวเตอร์Paint ป.1-3

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                   ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ง………………………..           เวลา  40  ชั่วโมง/ปี

ศึกษา  วิเคราะห์  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  นำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน  และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                   ตัวชี้วัด

                   ง 3.1      ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4  ป.3/5

                   รวม  5  ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ลำดับที่

 

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

 

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1  ป.3/1

ข้อมูลต่างๆ  มีความสำคัญต่อคนเรา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการข้อมูลจะช่วยให้นำข้อมูลมาใช้ได้สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น

6

2

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล

ง 3.1  ป.3/4

การจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูล  และเก็บบันทึกข้อมูลยิ่งขึ้น

6

3

เรียนรู้คอมพิวเตอร์

ง 3.1  ป.3/2

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหลักการทำงาน  คือ รับข้อมูลเข้าผ่านหน่วยรับเข้า  แล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่หน่วยความจำ  จากนั้นประมวลผลข้อมูล  แล้วจึงแสดงผลข้อมูล

      6

4

เรียนรู้ซอฟต์แวร์

ง 3.1  ป.4/4

ซอฟต์แวร์ เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ

7

5

วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์

ง 3.1  ป.3/ 5

โปรแกรมเพนท์  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดภาพโดยใช้เครื่องมือต่างๆ  ที่กำหนดให้

7

6

สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

ง 3.1  ป.3/3, ป.3/4

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานเอกสารในลักษณะต่างๆ

โดยใช้เครื่องมือที่กำหนดให้

8

Advertisements

1 ตอบกลับที่ คอมพิวเตอร์Paint ป.1-3

  1. thanida2557 พูดว่า:

    พวกพี่เก่งมากเลยค่ะ

    Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s