แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี                    เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการทำงาน    เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่  1

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะได้

สาระการเรียนรู้

การใช้เครื่องมือทั้งหมดเพื่อวาดรูปเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว

กระบวนการจัดการเรียนรู้

  1. ครูให้แนวคิดนักเรียนเพื่อสร้างจิตนากรเกี่ยวท้องฟ้าและดวงดาว

โดยครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังเพื่อสร้างภาพให้นักเรียนวาดรูปตาม

  1. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่าง

ถูกต้อง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล

  1. วิธีการวัด

–   สังเกตการฝึกปฏิบัติ

  1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
  • แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

Advertisements