ระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 3 สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง โปรแกรมเพนท์ เวลา 5 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

โปรแกรมเพนท์  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดภาพโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่กำหนดให้ในการวาดและตกแต่งภาพ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1  ป.3/5  สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ใช้เครื่องมือในการวาดภาพของโปรแกรมเพนท์ได้
 2. วาดภาพโดยใช้โปรแกรมเพนท์ตามขั้นตอนได้

 

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 1. การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน เช่น การวาดภาพ การระบายสี  การพิมพ์ข้อความ
 2. การสร้างภาพหรือชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน  โดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น  ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

– กระบวนการปฏิบัติ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. มีวินัย
 2. ใฝ่เรียนรู้
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1

 1. ครูเล่านิทานอีสป พร้อมภาพประกอบเรื่อง ตั๊กแตนผู้หิวโหย ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้รับ

ตั๊กเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้ว  มันจึงเดินโซเซเพราะไร้เรี่ยวเเรง  กระโดดมาจนถึงลานดิน ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาว

พวกมดกำลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตากให้เเห้ง  ตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 1-2 เม็ด เพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทำไมตอนฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้

ตั๊กเเตนก็ตอบว่า  ตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน “ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรำไปตลอดฤดูหนาว” มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวกของตนกิน

 1. ครูสรุปข้อคิดที่ได้รับจากการฟังนิทานให้นักเรียนฟัง (ควรขยันทำมาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก) แล้วถามนักเรียนว่า การฟังนิทานและมีรูปภาพประกอบด้วยนักเรียนชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ภาพประกอบที่ใช้ในการเล่านิทานจะช่วยเสริมจินตนาการและทำให้ผู้ฟังมีความสนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องได้ง่าย และภาพที่ครูนำมาประกอบการเล่านิทาน  นักเรียนก็สามารถวาดได้โดยใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์  ซึ่งเรียกว่า  โปรแกรมเพนท์
 3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง โปรแกรมเพนท์ จากหนังสือเรียน
 4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแปรมเพนท์ ดังนี้

– การเรียกใช้โปรแกรมเพนท์

– เครื่องมือในหน้าต่างโปรแกรมเพนท์

ชั่วโมงที่ 2-3

 1. ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเพนท์ตามที่ครูได้อธิบายเบื้องต้น
 2. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนฝึกหาคำตอบเกี่ยวกับโปรแกรมเพนท์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น

– กล่องเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับภาพมีอะไรบ้าง  และใช้วาดภาพในลักษณะอย่างไร

– คำสั่งมุมมองมีประโยชน์อย่างไร

 1. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนฝึกทบทวนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเพนท์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในต่อครั้งต่อไป

 

ชั่วโมงที่ 4-5

 1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การวาดภาพระบายสีโดยใช้โปรแกรมเพนท์ จากหนังสือเรียน และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ศึกษา2. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
 2. ให้นักเรียนฝึกวาดภาพ ทะเลแสนสวย จากโปรแกรมเพนท์  ตามขั้นตอนในหนังสือเรียน
 3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย หรือคำแนะนำในการวาดภาพ ตามที่กำหนดในหนังสือเรียน
 4. ให้นักเรียนสั่งพิมพ์ผลงานทะเลแสนสวย แล้วให้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน แล้วครูชมเชยเพื่อเสริมกำลังใจ   และเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคในการเลือกใช้สีต่างๆ ให้มีความสวยงามและเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4
 2. นิทานอีสป พร้อมภาพประกอบเรื่อง ตั๊กแตนผู้หิวโหย
 3. คอมพิวเตอร์

 

แหล่งการเรียนรู้

 1. ห้องสมุด
 2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s