แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่  5    เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์               เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint                      เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน………………..………..พ.ศ. ………………     ภาคเรียนที่ …………………….

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

โปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้

การใช้งานโปรแกรม Paint วาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

  1. ครูทบทวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง โดยการถามนักเรียน

– ตัวเครื่อง

– จอภาพ

– แป้นพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด

– เมาส์

  1. ครูถามนักเรียนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝันของนักเรียนเป็นอย่างไรโดยให้วาดภาพ

ในโปรแกรม Paint

  1. ตรวจงานจากแบบฝึกหัด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

  1. แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
  2. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

การวัดผลประเมินผล

  1. วิธีการวัด

1.1 การฟัง

1.2 การตอบคำถาม

  1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
  • แบบสังเกตพฤติกรรม
  • แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
  1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s