ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

ใบความรู้
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ แก้ไขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีในทุก เครื่องที่ติดตั้งวินโดว์ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการฝึกใช้เมาส์ เนื่องจากมีเครื่องมือหลาย
อย่างเพื่อให้สามารถใช้งานเมาส์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้

1

การบันทึกข้อมูล
เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้อง
จัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงดิสก์
2

แผ่นนี้จะเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อให้เราสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อมีวิธีการบันทึกดังนี้
1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป

3

2. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป

4

ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว
3. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Exit เพื่อปิดโปรแกรม Paint

5

แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปีที่……….
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องเพื่อบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Paint

Advertisements