ใบงาน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

ใบงานที่ 1

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่………………
ชั้นประถมศึกษาปีที่…………………………….…….
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องเพื่อบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Paint

6

Advertisements