ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1

ระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 4 สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Advertisements