แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Paint อย่างถูกวิธี                      เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การเปิด ปิดโปรแกรม Paint               เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………       ภาคเรียนที่……………………..

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การเปิดและปิดการใช้งานโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเปิด ปิด ของโปรแกรมได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

วิธีการเปิดและปิดโปรแกรม Paint อย่างถูกต้อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเตรียมคอมพร้อม

ก่อนทำการเปิดเครื่อง

 1. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดเครื่องและสังเกตการทำงานของเครื่องจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
 2. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Paint ตามขั้นตอนดังนี้

– คลิกที่ปุ่ม Start

– เลือกคำสั่ง Programs

– เลือกคำสั่ง Accessories

– เลือกคำสั่ง Paint

เครื่องจะเปิดโปรแกรมให้ดังรูปต่อไปนี้

 

1

 

paint

 1. ครูให้นักเรียนดูใบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Paint ครูให้นักเรียนดูใบความรู้จากเว็บไซต์สื่อบทเรียนออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint ให้กับนักเรียนดูจนเข้าใจ

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– ใบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint จากเว็บไซต์

– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint จากเว็บไซต์

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

–   ตรวจแบบฝึกหัด

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

 

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….


บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(…………………..……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

..………../…………./………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบความรู้

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

 

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ แก้ไขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีในทุก เครื่องที่ติดตั้งวินโดว์ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการฝึกใช้เมาส์ เนื่องจากมีเครื่องมือหลาย

อย่างเพื่อให้สามารถใช้งานเมาส์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้1

การบันทึกข้อมูล

                   เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้อง

จัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงดิสก์

2

แผ่นนี้จะเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อให้เราสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อมีวิธีการบันทึกดังนี้

 1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป

3

 1. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป

4

 

ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

 1. เลือกคำสั่ง    File แล้วเลือก    Exit เพื่อปิดโปรแกรม Paint

5

Enter a caption

 

ใบงาน และแบบฝึกหัด

เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint

 

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………..ชั้นประถมศึกษาปีที่………………….

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องเพื่อบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Paint

 

6

Enter a caption

Advertisements