แผนการสอนPaint ป.1-3

คลิก  แผนการสอน Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รูปแบบ ไฟล์ Word

คลิก แผนการสอนPaint  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  รูปแบบ ไฟล์ PDF

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี                    เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  มาฝึกใช้เมาส์กันเถอะ                       เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่  1

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การเปิดและปิดการใช้งานโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

วิธีการเปิดและปิดโปรแกรม Paint อย่างถูกต้อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเตรียมคอมพร้อม

ก่อนทำการเปิดเครื่อง

 1. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดเครื่องและสังเกตการทำงานของเครื่องจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
 2. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Paint ตามขั้นตอนดังนี้

– คลิกที่ปุ่ม Start

– เลือกคำสั่ง Programs

– เลือกคำสั่ง Accessories

– เลือกคำสั่ง Paint

เครื่องจะเปิดโปรแกรมให้ดังรูปต่อไปนี้

 1. ครูให้นักเรียนดูใบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Paint ให้ครูแจกใบ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint ให้กับนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– ใบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint

– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

–   ตรวจแบบฝึกหัด

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

ใบความรู้

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

 

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ แก้ไขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีในทุก เครื่องที่ติดตั้งวินโดว์ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการฝึกใช้เมาส์ เนื่องจากมีเครื่องมือหลาย

อย่างเพื่อให้สามารถใช้งานเมาส์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้

 

การบันทึกข้อมูล

                   เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้อง

จัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงดิสก์

 

แผ่นนี้จะเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อให้เราสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อมีวิธีการบันทึกดังนี้

 1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป

 

 1. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป

ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

 1. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Exit เพื่อปิดโปรแกรม Paint

 

แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปีที่……….

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องเพื่อบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Paint

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี                    เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  2     เรื่อง การใช้เครื่องมือในการขีดเส้น                เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่  1

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การเปิดใช้งานโปรแกรม Paint วาดรูป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถวาดรูปโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ ได้

สาระการเรียนรู้

การใช้งานโปรแกรม Paint เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เมาส์ลากเพื่อวาดภาพลายเส้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูแจกตัวอย่างรูปให้นักเรียนดูหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้นักเรียนรู้ว่ามี

การใช้เครื่องมือการการวาดรูปได้หลายรูปแบบ

 1. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าการวาดรูป สามารถใช้เครื่องมือ

ได้หลายอย่างดังนี้

 1. ให้นักเรียนใช้เครื่องมือเพื่อวาดรูปตามตัวอย่างที่แจกให้
 2. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียน

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– แบบตัวอย่างเส้นและรูป

– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

–   สังเกตการฝึกปฏิบัติ

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

ตัวอย่างภาพจากเครื่องมือต่าง ๆ

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

ชื่อนักเรียน

คะแนน

ประเมินผลงาน รวม

คะแนน

1 2 รวม
5 5 10 10
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 

 

การประเมินผลงาน        1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ

 1. คำตอบถูกต้อง

 

( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี                    เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง การใช้เครื่องมือในการระบายสี              เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่  1

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การระบายสีรูปภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถวาดรูปโดยใช้เครื่องมือในการระบายสีได้

สาระการเรียนรู้

การใช้งานโปรแกรม Paint เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถระบายสีรูปวาดได้สวยงาม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูแจกตัวอย่างรูปให้นักเรียนดูหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้นักเรียนรู้ว่ามี

การใช้เครื่องมือการการวาดรูปได้หลายรูปแบบ

 1. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าการระบายสี สามารถใช้เครื่องมือ

ได้หลายอย่างดังนี้

 

การเลือกมีการเลือกอยู่ 2 รูปแบบคือ

– คลิกเมาส์ด้านขวาเพื่อเลือกสีพื้น

– คลิกเมาส์ด้านซ้ายเพื่อเลือกสีเส้น

 1. ให้นักเรียนใช้เครื่องมือระบายสีตามตัวอย่างที่แจกให้
 2. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียน

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– แบบตัวอย่างการระบายสี

– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

–   สังเกตการฝึกปฏิบัติ

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

ตัวอย่างภาพจากเครื่องมือต่าง ๆ

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

ชื่อนักเรียน

คะแนน

ประเมินผลงาน รวม

คะแนน

1 2 รวม
5 5 10 10
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 

 

การประเมินผลงาน        1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ

 1. คำตอบถูกต้อง

 

( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่  3      เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี                    เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการทำงาน    เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่  1

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะได้

สาระการเรียนรู้

การใช้เครื่องมือทั้งหมดเพื่อวาดรูปเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูให้แนวคิดนักเรียนเพื่อสร้างจิตนากรเกี่ยวท้องฟ้าและดวงดาว

โดยครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังเพื่อสร้างภาพให้นักเรียนวาดรูปตาม

 1. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่าง

ถูกต้อง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

–   สังเกตการฝึกปฏิบัติ

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

ชื่อนักเรียน

คะแนน

ประเมินผลงาน รวม

คะแนน

1 2 รวม
5 5 10 10
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 

 

การประเมินผลงาน        1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ

 1. คำตอบถูกต้อง

 

( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

ป.2

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่  5    เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์               เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint                      เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                    ภาคเรียนที่ ….

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

โปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้

การใช้งานโปรแกรม Paint วาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูทบทวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง โดยการถามนักเรียน

– ตัวเครื่อง

– จอภาพ

– แป้นพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด

– เมาส์

 1. ครูถามนักเรียนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝันของนักเรียนเป็นอย่างไรโดยให้วาดภาพ

ในโปรแกรม Paint

 1. ตรวจงานจากแบบฝึกหัด

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 1. แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
 2. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

1.1 การฟัง

1.2 การตอบคำถาม

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบสังเกตพฤติกรรม
 • แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

 

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

แบบฝึกหัด เรื่อง  การใช้โปรแกรม Paint

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่……ชั้นประถมศึกษาปีที่………

คำชี้แจง   ให้นักเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ในหัวข้อ คอมพิวเตอร์ในฝันของนักเรียน

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 

เกณฑ์การให้คะแนน      ดี  ให้  2         พอใช้  ให้  1         ควรปรับปรุง  ให้  0

เกณฑ์การประเมิน         การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์   การสนใจในการตอบคำถาม

ความกระตือรือร้น

การแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่  5    เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์                         เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์     เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                              ภาคเรียนที่ …………

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paintจากสื่อออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้

การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์ในการวาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูให้นักเรียนนักเรียนดูวิธีการและเทคนิคใช้เครื่องมือเป็นจาก สื่อ เว็บไซต์ออนไลน์ โดยให้นักเรียนดูผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับ การวาดภาพ
 2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนดูวิธีการทำและเทคนิคในการวาดของนักเรียนในโปรแกรม Paint
 3. นักเรียนดูวิธีแล้ว วาดภาพตามสื่อออนไลน์

4.ครูสอบถามนักเรียนว่าเข้าใจหรือเปล่า และครูให้นักเรียนลองเข้าโปรแกรมและใช้เครื่องมือตามที่ตนเองเข้าใจ

 1. ครูตรวจงานจากการใช้เครื่องมือวาดภาพจากโปรแกรม paint

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 1. ใบงาน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์
 2. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

1.1 การฟัง

1.2 การตอบคำถาม

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบสังเกตพฤติกรรม
 • แบบฝึกหัด เรื่อง ท้องฟ้าและดวงดาว
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

 

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้

 เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

 

คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย  สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม  Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่  Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการกำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้

 

สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม  Paint นั้นได้ปรับ  Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย

และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งานแถบเครื่องมือที่ส าคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ

·          แถบ Home

·          แถบ View

ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้

เครื่องมือปุ่มต่างๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint

คลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มเลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 
การออกจากโปรแกรม Paint
คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
การใช้ดินสอ

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

การใช้แปรงทาสี

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
  4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ

การใช้สีสเปรย์
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ

การวาดเส้นตรง

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่

การวาดเส้นโค้ง

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
  การวาดเส้นอิสระ
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปวงกลม / วงรี

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การใช้ยางลบ

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
  2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
  ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
  3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ

การเลือกถังสี

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
  2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ

การเลือกสีหลักและสีพื้น

1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น

การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม

สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย

การพิมพ์ข้อความ

 1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
  3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
  4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
  5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

การขยายภาพ

 1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ิก

การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
2. คลิกที่รูปนั้น

การบันทึกจัดเก็บ

 1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
 2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
  4. ให้ออกจากโปรแกรม

การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา

1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ

 1. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
  3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

อ้างอิง:   http://www.cnt.obec.go.th/vk/nganacheep/paint/Paint.htm

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์

ให้นักเรียนลองคลิกตามภาพที่กำหนดให้ดังภาพนี้

 

คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน      ดี  ให้  2         พอใช้  ให้  1         ควรปรับปรุง  ให้  0

เกณฑ์การประเมิน         การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
    2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

 

เกณฑ์   การสนใจในการตอบคำถาม

ความกระตือรือร้น

การแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่  5    เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์                         เวลาเรียน   10  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง การใช้โปรแกรมPaintในการวาดภาพจากสื่อออนไลน์  เวลาเรียน   2  ชั่วโมง

สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………                              ภาคเรียนที่ …………

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

การใช้โปรแกรมPaintในการวาดภาพ จากสื่อออนไลน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paintวาดภาพจากสื่อออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

 

สาระการเรียนรู้

การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์ในการวาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. ครูให้นักเรียนนักเรียนดูวิธีการและเทคนิคใช้เครื่องมือเป็นจาก สื่อ เว็บไซต์ออนไลน์ โดยให้นักเรียนดูผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับ การวาดภาพ
 2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนดูวิธีการทำและเทคนิคในการวาดของนักเรียนในโปรแกรม Paint
 3. นักเรียนดูวิธีแล้ว วาดภาพตามสื่อออนไลน์

4.ครูสอบถามนักเรียนว่าเข้าใจหรือเปล่า และครูให้นักเรียนลองวาดภาพตามที่ตนเองเข้าใจ

 1. ครูตรวจงานจากการวาดภาพจากโปรแกรม paint

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

 1. ใบงาน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์
 2. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

การวัดผลประเมินผล

 1. วิธีการวัด

1.1 การฟัง

1.2 การตอบคำถาม

 1. เครื่องการวัดผลประเมินผล
 • แบบสังเกตพฤติกรรม
 • แบบฝึกหัด เรื่อง ท้องฟ้าและดวงดาว
 1. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ  …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน

(………………..  ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

 

ใบความรู้

 เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint วาดภาพ จากสื่อออนไลน์

 

คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย  สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม  Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่  Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการกำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้

 

สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม  Paint นั้นได้ปรับ  Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย

และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งานแถบเครื่องมือที่ส าคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ

·          แถบ Home

·          แถบ View

ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้

เครื่องมือปุ่มต่างๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint

คลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มเลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 

 

 

 

 

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 

 
การออกจากโปรแกรม Paint
คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
การใช้ดินสอ

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

การใช้แปรงทาสี

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
  4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ

การใช้สีสเปรย์
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ

การวาดเส้นตรง

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่

การวาดเส้นโค้ง

 1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
  การวาดเส้นอิสระ
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปวงกลม / วงรี

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การใช้ยางลบ

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
  2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
  ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
  3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ

การเลือกถังสี

 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
  2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ

การเลือกสีหลักและสีพื้น

1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น

การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม

สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย

การพิมพ์ข้อความ

 1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
  3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
  4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
  5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

การขยายภาพ

 1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ิก

การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
2. คลิกที่รูปนั้น

การบันทึกจัดเก็บ

 1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
 2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
  4. ให้ออกจากโปรแกรม

การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา

1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ

 1. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
  3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

อ้างอิง:   http://www.cnt.obec.go.th/vk/nganacheep/paint/Paint.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์

ให้นักเรียนลองคลิกตามภาพที่กำหนดให้ดังภาพนี้

 

คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน      ดี  ให้  2         พอใช้  ให้  1         ควรปรับปรุง  ให้  0

เกณฑ์การประเมิน         การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
    2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

 

เกณฑ์   การสนใจในการตอบคำถาม

ความกระตือรือร้น

การแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )

( ………………………………………… )

………. / …………… / ……….

 

 

 

Advertisements

4 ตอบกลับที่ แผนการสอนPaint ป.1-3

 1. kuptun147 พูดว่า:

  เยี่ยมมากคับ

  Liked by 1 person

 2. krusuraphon พูดว่า:

  เชิญแวะเยี่ยมได้เลยนะครับ

  Liked by 1 person

 3. ดีใจมากที่มีเว็บไซร์เอาไว้วาดรูป

  Liked by 2 people

 4. get well พูดว่า:

  เก่งมากค่ะ

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s