แผนการสอนPaint ป.4-6

คลิก แผนการสอน Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รูปแบบ ไฟล์  Word
คลิก แผนการสอน Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  รูปแบบ ไฟล์  PDF

 

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Paint อย่างถูกวิธี เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเปิด ปิดโปรแกรม Paint เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่……………………..
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การเปิดและปิดการใช้งานโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถเปิด ปิด ของโปรแกรมได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
วิธีการเปิดและปิดโปรแกรม Paint อย่างถูกต้อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเตรียมคอมพร้อม
ก่อนทำการเปิดเครื่อง
2. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดเครื่องและสังเกตการทำงานของเครื่องจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
3. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Paint ตามขั้นตอนดังนี้
– คลิกที่ปุ่ม Start
– เลือกคำสั่ง Programs
– เลือกคำสั่ง Accessories
– เลือกคำสั่ง Paint
เครื่องจะเปิดโปรแกรมให้ดังรูปต่อไปนี้

4. ครูให้นักเรียนดูใบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Paint ครูให้นักเรียนดูใบความรู้จากเว็บไซต์สื่อบทเรียนออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint ให้กับนักเรียนดูจนเข้าใจ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
– ใบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint จากเว็บไซต์
– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint จากเว็บไซต์

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
– ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(…………………..……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
..………../…………./………….

ใบความรู้
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ แก้ไขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีในทุก เครื่องที่ติดตั้งวินโดว์ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการฝึกใช้เมาส์ เนื่องจากมีเครื่องมือหลาย
อย่างเพื่อให้สามารถใช้งานเมาส์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้
การบันทึกข้อมูล
เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้อง
จัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงดิสก์
แผ่นนี้จะเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อให้เราสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อมีวิธีการบันทึกดังนี้
1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป
2. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป
ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว
3. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Exit เพื่อปิดโปรแกรม Paint

แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…………..ชั้นประถมศึกษาปีที่………………….….
คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องเพื่อบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Paint
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Paint อย่างถูกวิธี เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือในการขีดเส้น เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ …………………….
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การเปิดใช้งานโปรแกรม Paint ในการวาดรูป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถวาดรูปโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ ได้

สาระการเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม Paint เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เมาส์ลากเพื่อวาดภาพลายเส้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างรูปให้นักเรียนดูหลาย ๆ รูปแบบในเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนรู้ว่ามี
การใช้เครื่องมือการการวาดรูปได้หลายรูปแบบ
2. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าการวาดรูป สามารถใช้เครื่องมือ
ได้หลายอย่างดังนี้

3. ให้นักเรียนใช้เครื่องมือเพื่อวาดรูปตามตัวอย่างที่แจกให้
4. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
– แบบตัวอย่างเส้นและรูป
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
– สังเกตการฝึกปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….

ตัวอย่างภาพจากเครื่องมือต่าง ๆ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชื่อนักเรียน
คะแนน ประเมินผลงาน รวม
คะแนน
1 2 รวม
5 5 10 10

การประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ
2. คำตอบถูกต้อง

( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Paint อย่างถูกวิธี เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือในการระบายสี เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่……………………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การใช้เครื่องมือในการระบายสีรูปภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถวาดรูปจากเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือในการระบายสีได้

สาระการเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม Paint เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถระบายสีรูปวาดได้สวยงาม

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนดูรูปให้นักเรียนดูหลาย ๆ รูปจากสื่อออนไลน์แบบเพื่อให้นักเรียนรู้ว่ามี
การใช้เครื่องมือการการวาดรูปได้หลายรูปแบบ
2. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าการระบายสี สามารถใช้เครื่องมือ
ได้หลายอย่างดังนี้

การเลือกมีการเลือกอยู่ 2 รูปแบบคือ
– คลิกเมาส์ด้านขวาเพื่อเลือกสีพื้น
– คลิกเมาส์ด้านซ้ายเพื่อเลือกสีเส้น
3. ให้นักเรียนใช้เครื่องมือระบายสีตามตัวอย่างที่แจกให้
4. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
– แบบตัวอย่างการระบายสี
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
– สังเกตการฝึกปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../………

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….

ใบความรู้เกี่ยวกับภาพเครื่องมือต่าง ๆ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ชื่อนักเรียน
คะแนน ประเมินผลงาน รวม
คะแนน
1 2 รวม
5 5 10 10

การประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ
2. คำตอบถูกต้อง
( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Paint อย่างถูกวิธี เวลาเรียน 5 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ………………………….
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะได้

สาระการเรียนรู้
การใช้เครื่องมือทั้งหมดเพื่อวาดรูปเกี่ยวกับโรงเรียนในฝัน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้แนวคิดนักเรียนเพื่อสร้างจิตนากรเกี่ยวโรงเรียนในฝัน
โดยครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังเพื่อสร้างภาพให้นักเรียนวาดรูปตาม
2. ครูบอกเครื่องมือแต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้อง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
– สังเกตการฝึกปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….
ใบความรู้ ที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน
การใช้โปรแกรม Paint
________________________________________
คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรม Paint รุ่นใหม่

โปรแกรม Paint รุ่นก่อนหน้านี้
สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม Paint นั้นได้ปรับ Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

แถบเครื่องมือที่สำคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ
– แถบ Home
– แถบ View
ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

– Clipboard
– Image
– Tools
– Shapes
– Colors
ซึ่งเครื่องมือใหม่นี้ได้รวบรวมความสามารถการใช้งานที่หลากหลายขึ้น
ในแถบเครื่องมือ VIEW

จากรูปแบบที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้ รวบรวมการแสดงผลไว้อยู่ในแถบเครื่องมือเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งในแถบเครื่องมือนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของการแทรกหรือกำหนด ไม้บรรทัดเข้าไปด้วย เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน กำหนด ขนาด

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม เลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น

การใช้ดินสอ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้ว
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านข้าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

การใช้แปรงทาสี
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้ว
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านข้าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ ในเวอร์ชั่นนี้ สามารถเลือรูปแบบของแปรงทาสีได้หลายขนาด และหลายรูปแบบ
การวาดเส้นตรง และรูปแบบอื่นๆ
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง, รูปแบบอื่นๆๆ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่
การวาดเส้นโค้ง
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องการ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
การวาดเส้นอิสระ
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปวงกลม / วงรี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มShift ค้างไว้ด้วย
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การใช้ยางลบ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้ ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
การเลือกถังสี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ
การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
การพิมพ์ข้อความ
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
4. สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ การปรับแต่งตัวอักษรจะปรากฎเองโดยอัตโนมัติ
5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง
การขยายภาพ
1. เลือกเครื่องมือ จากแถบเครื่องมือ View
2. เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนของกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น

ใบงานที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน
แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ชื่อนักเรียน
คะแนน ประเมินผลงาน รวม
คะแนน
1 2 รวม
5 5 10 10

การประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกำหนดถูกต้องและมีระเบียบ
2. คำตอบถูกต้อง
( ลงชื่อ ) ……………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ เวลาเรียน 5 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมเครื่องมือ Paint เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
สอนวันที่………………เดือน…………………………พ.ศ. …………..…… ภาคเรียนที่ ………….
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การใช้โปรแกรมเครื่องมือ Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม เครื่องมือ Paint เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม เครื่องมือ Paint วาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูทบทวนเครื่องมือโปรแกรม Paint อีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง โดยการถามนักเรียน
– แถบเครื่องมือ
– กล่องชุดสี
– รูปร่างต่างๆ
– แปรงทาสี
2. ครูถามนักเรียนว่าโลกเกิดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างไรโดยให้นักเรียนวาดภาพ
ในโปรแกรม Paint
3. ตรวจงานจากแบบฝึกหัดและใบงาน
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. แบบฝึกหัด เรื่อง ภาวะโลกร้อน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฟัง
1.2 การตอบคำถาม
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบสังเกตพฤติกรรม
– แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….

ใบความรู้ ที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน
การใช้โปรแกรม Paint
________________________________________
คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรม Paint รุ่นใหม่

โปรแกรม Paint รุ่นก่อนหน้านี้
สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม Paint นั้นได้ปรับ Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน
แถบเครื่องมือที่สำคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ
– แถบ Home
– แถบ View
ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

– Clipboard
– Image
– Tools
– Shapes
– Colors
ซึ่งเครื่องมือใหม่นี้ได้รวบรวมความสามารถการใช้งานที่หลากหลายขึ้น
ในแถบเครื่องมือ VIEW

จากรูปแบบที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้ รวบรวมการแสดงผลไว้อยู่ในแถบเครื่องมือเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งในแถบเครื่องมือนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของการแทรกหรือกำหนด ไม้บรรทัดเข้าไปด้วย เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน กำหนด ขนาด

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม เลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น

การใช้ดินสอ
4. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
5. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้ว
6. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านข้าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

การใช้แปรงทาสี
5. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
6. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้ว
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านข้าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
8. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ ในเวอร์ชั่นนี้ สามารถเลือรูปแบบของแปรงทาสีได้หลายขนาด และหลายรูปแบบ
การวาดเส้นตรง และรูปแบบอื่นๆ
5. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง, รูปแบบอื่นๆๆ
6. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
8. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่
การวาดเส้นโค้ง
5. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
6. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องการ
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
8. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
การวาดเส้นอิสระ
5. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
6. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
8. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
5. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
6. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
8. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปวงกลม / วงรี
5. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
6. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มShift ค้างไว้ด้วย
7. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
8. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การใช้ยางลบ
4. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
5. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้ ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
6. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
การเลือกถังสี
3. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
4. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ
การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
4. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
5. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
6. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
การพิมพ์ข้อความ
7. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
8. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
9. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
10. สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ การปรับแต่งตัวอักษรจะปรากฎเองโดยอัตโนมัติ
11. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
12. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

การขยายภาพ
3. เลือกเครื่องมือ จากแถบเครื่องมือ View
4. เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนของกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น
การบันทึกจัดเก็บ
1. คลิกเมาส์ที่เมนู เลือกคำสั่ง Save As ดังรูป

2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ใน HDD หรือ Thumb Drive
3. ตอบ Save
4. ให้ออกจากโปรแกรม
ใบงานที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paint เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ …………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paint
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paint เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม Paint วาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูทบทวนเครื่องมือการวาดภาพจากโปรแกรม Paintมีอะไรบ้าง โดยการถามนักเรียน
– ตัวเครื่อง
– จอภาพ
– แป้นพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด
– เมาส์
2. ครูถามนักเรียนว่าโลกเกิดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างไรโดยให้นักเรียนวาดภาพ
ในโปรแกรม Paint
3. ตรวจงานจากแบบฝึกหัดและใบงาน

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. แบบฝึกหัด เรื่อง คอมพิวเตอร์ในฝัน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฟัง
1.2 การตอบคำถาม

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบสังเกตพฤติกรรม
– แบบฝึกหัด เรื่อง ท้องฟ้าและดวงดาว
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….
ใบความรู้ ที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน
การใช้โปรแกรม Paint
________________________________________

6. การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภาพ
6.1 การลบภาพ
6.1.1.เลือกขนาดของยางลบ จากด้านล่างของกล่องเครื่องมือ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูป
6.1.2. คลิกเมาส์แล้วลากตัวชี้ผ่านส่วนที่เราต้องการลบ

6.2 การใช้เครื่องมือดูดสี

6.2.1. เลือกเครื่องมือ ในกล่องเครื่องมือ
6.2.2. เลื่อนตัวชี้ไปบริเวณสีที่ต้องการตรวจสอบหรือดูดสี
6.2.3. คลิกเมาส์แล้วสังเกตสีหลักบริเวณกล่องสีจะเปลี่ยน เป็นสี ที่เราตรวจสอบหรือดูดสี และเมื่อสังเกตที่กล่องเครื่องมือจากเครื่องมือเราเลือก จะเปลี่ยนไปเป็น โดยอัตโนมัติ
6.3 การตกแต่ง แก้ไขภาพโดยใช้เครื่องมือ
6.3.1. เลือกเครื่องมือ ในกล่องเครื่องมือ
6.3.2. เลือกจำนวนเท่าที่จะขยายจากส่วนล่างของกล่องเครื่องมือได้แก่ 1 เท่า, 2 เท่า, 6 เท่า และ 8 เท่า
6.3.3. ตัวชี้ของเมาส์จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลื่อนตัวชี้ไปบริเวณที่ต้องการตกแต่งหรือแก้ไขภาพ
6.3.4. คลิกเมาส์ ตรงจุดนั้นก็ปรากฏภาพขยายตามจำนวนเท่าที่เราขยาย

6.3.5. ถ้าต้องการให้ภาพมีขนาดเท่าเดิมให้นำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องมือ
อีกครั้งแล้วคลิกที่ 1 X ขนาดของภาพที่ตกแต่งหรือแก้ไข แล้วก็จะกลับสู่ขนาดเดิม
7. เทคนิคการตกแต่งภาพ
7.1 การปรับทิศทางภาพ
7.1.1 วาดภาพการ์ตูน สร้างกรอบรอบตัวการ์ตูน

7.1.2 คลิกขวา เลือก Flip and Rotate

7.1.3 เลือก ให้ตัวการ์ตูนกลับหัวหรือถ้าต้องการให้การ์ตูนกลับซ้าย ขวาแล้วกำหนดมุมตามที่ ต้องการจากนั้นคลิก OK

 

 

7.2 การยืดและบิดภาพ
7.2.1 เลือกเครื่องมือ หรือเครื่องมือ ในกล่องเครื่องมือ
7.2.2 เลื่อนตัวชี้เมาส์ซึ่งเป็นรูป ไปยังภาพที่เราต้องการตกแต่ง
7.2.3 คลิกเมาส์ค้างแล้วลากขอบเขตให้ครอบคลุมภาพที่เรา ต้องการตกแต่งแล้วปล่อย
7.2.4 ใช้เมาส์คลิกเลือกคำสั่ง Stretch and Skew
1
1 2
2

ภาพต้นฉบับ

• ยืด-หดแนวนอน
• ยืด- หดแนวตั้ง
• บิดภาพแนวนอน
• บิดภาพแนวตั้ง
7.3 การซ้อนภาพ
7.3.1วาดภาพ สร้างกรอบล้อมรอบภาพที่ต้องการ
 

7.3.2 คลิกเมาส์ค้าง แล้วลากภาพดังกล่าว ไปยังบริเวณที่ต้องการ แล้วปล่อยนิ้ว
7.4. การย้ายตำแหน่งภาพและเปลี่ยนแปลงขนาดภาพ

7.4 .1 วาดรูปตัวผึ้งการ์ตูน

7.4.2 คลิกที่ปุ่ม จากนั้นคลิก
7.4.3 สร้างกรอบรอบตัวผึ้งโดยเลื่อนตัวชี้ไปอยู่ด้านหนึ่งของรูปที่ต้องการคลิกเมาส์ค้าง แล้วลากให้กรอบล้อมรอบภาพที่เราต้องการ

7.4.4 เลื่อนตัวชี้ไปในกรอบจนเป็นลูกศรสี่หัว คลิกเมาส์ค้าง ลากเมาส์เพื่อย้ายรูปไปยังตำแหน่งใหม่

7.4.5 แต่ถ้าเลื่อนตัวชี้มาที่มุมด้านล่างของกรอบตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว
ถ้าคลิกเมาส์ค้างแล้วลากกรอบออกจะได้รูปตัวผึ้งขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้าคลิกเมาส์ค้างแล้วลากกรอบเข้าได้รูปตัวผึ้งขนาดเล็กลง

การคัดลอกและการโอนย้ายโดยใช้คำสั่งในแถบรายการเลือก
1.1 เลือกเครื่องมือ หรือเครื่องมือ ในกล่องเครื่องมือ
1.2 คลิกเมาส์ค้างแล้วลากขอบเขตให้ครอบคลุมภาพหรือส่วนของภาพที่ต้องการคัดลอกหรือโอนย้าย
1.3 คลิกเลือกคำสั่งCut หรือ Copy จากแถบรายการเลือก Edit แล้วนำไปวาง ณ ที่ที่ต้องการโดยใช้คำสั่ง Paste

การคัดลอกและการโอนย้ายโดยใช้เมาส์
2.1 วาดภาพผึ้งน้อย
2.2 สร้างกรอบล้อมรอบผึ้งน้อย
2.3 เลื่อนตัวชี้เข้าไปที่ในกรอบจนตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว คลิก เมาส์ค้าง ลากเมาส์พร้อมกด Ctrl
2.4 ได้ภาพผึ้งน้อยอีกภาพปล่อยนิ้วเมื่อต้องการวางภาพตัวใหม่ยังบริเวณที่ต้องการ
ใบงานที่1
เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Paint ทำงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ …………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paintจากสื่อออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้
การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์ในการวาดภาพ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนนักเรียนดูวิธีการและเทคนิคใช้เครื่องมือเป็นจาก สื่อ เว็บไซต์ออนไลน์ โดยให้นักเรียนดูผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับ การวาดภาพวันสงกรานต์
2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนดูวิธีการทำและเทคนิคในการวาดของนักเรียนในโปรแกรม Paint
3. นักเรียนดูวิธีแล้ว วาดภาพตามสื่อออนไลน์
4.ครูสอบถามนักเรียนว่าเข้าใจหรือเปล่า และครูให้นักเรียนลองเข้าโปรแกรมและใช้เครื่องมือตามที่ตนเองเข้าใจ
6. ครูตรวจงานจากการใช้เครื่องมือวาดภาพจากโปรแกรม paint ภาพวันสงกรานต์

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ใบงาน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฟัง
1.2 การตอบคำถาม
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบสังเกตพฤติกรรม
– แบบฝึกหัด เรื่อง ท้องฟ้าและดวงดาว
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….
ใบความรู้
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการกำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้

สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม Paint นั้นได้ปรับ Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย
และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งานแถบเครื่องมือที่ส าคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ
• แถบ Home
• แถบ View
ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้
เครื่องมือปุ่มต่างๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มเลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

 
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป
การออกจากโปรแกรม Paint

คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
การใช้ดินสอ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
การใช้แปรงทาสี
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ
การใช้สีสเปรย์
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ
การวาดเส้นตรง
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่

การวาดเส้นโค้ง
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
การวาดเส้นอิสระ
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปวงกลม / วงรี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การใช้ยางลบ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
การเลือกถังสี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ
การเลือกสีหลักและสีพื้น
1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น
การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
การพิมพ์ข้อความ
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง
การขยายภาพ
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคลิก
การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
2. คลิกที่รูปนั้น
การบันทึกจัดเก็บ
1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
4. ให้ออกจากโปรแกรม
การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา
1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ
2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม
อ้างอิง: http://www.cnt.obec.go.th/vk/nganacheep/paint/Paint.htm
ใบงาน
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้โปรแกรมPaintในการวาดภาพจากสื่อออนไลน์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ …………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การใช้โปรแกรมPaintในการวาดภาพ จากสื่อออนไลน์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Paintวาดภาพจากสื่อออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพได้

สาระการเรียนรู้
การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์ในการวาดภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนนักเรียนดูวิธีการและเทคนิคใช้เครื่องมือเป็นจาก สื่อ เว็บไซต์ออนไลน์ โดยให้นักเรียนดูผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับ การวาดภาพ
2. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนดูวิธีการทำและเทคนิคในการวาดของนักเรียนในโปรแกรม Paint
3. นักเรียนดูวิธีแล้ว วาดภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมตามสื่อออนไลน์
4.ครูสอบถามนักเรียนว่าเข้าใจหรือเปล่า และครูให้นักเรียนลองวาดภาพตามที่ตนเองเข้าใจ
6. ครูตรวจงานจากการวาดภาพ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากโปรแกรม paint

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ใบงาน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฟัง
1.2 การตอบคำถาม

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบสังเกตพฤติกรรม
– แบบฝึกหัด เรื่อง ท้องฟ้าและดวงดาว
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………….
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….
………../……………../……….

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………….. ……….)
ตำแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….
ใบความรู้
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint วาดภาพ จากสื่อออนไลน์

คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามารถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมาย สำหรับโปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการกำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน

โปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้

สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรม Paint นั้นได้ปรับ Tools กาใช้งานและเครื่องมือให้มีการทำงานได้ง่าย
และสะดวกเพิ่มมากขึ้น จากรูปจะสังเกตเห็นด้วยการทำงานจัดเรียงแบ่งหมดหมู่ เป็นแบบ Ribbon ซึ่งง่ายต่อการใช้งานแถบเครื่องมือที่ส าคัญจัดเป็น 2 แถบเครื่องมือ คือ
• แถบ Home
• แถบ View
ในแถบเครื่องมือ Home จะรวบเอาเครื่องมือที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆๆ เข้าไว้ด้วยกันเช่น

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้
เครื่องมือปุ่มต่างๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มเลือก All Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป
การออกจากโปรแกรม Paint
คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
การใช้ดินสอ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
การใช้แปรงทาสี
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ
การใช้สีสเปรย์
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ
การวาดเส้นตรง
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่
การวาดเส้นโค้ง
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องการ

3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
การวาดเส้นอิสระ
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การวาดรูปวงกลม / วงรี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
การใช้ยางลบ
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
การเลือกถังสี
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ

การเลือกสีหลักและสีพื้น
1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น
การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
การพิมพ์ข้อความ
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

การขยายภาพ
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนของกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคลิก
การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
2. คลิกที่รูปนั้น
การบันทึกจัดเก็บ
1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
4. ให้ออกจากโปรแกรม
การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา
1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ
2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม
อ้างอิง: http://www.cnt.obec.go.th/vk/nganacheep/paint/Paint.htm

ใบงาน
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมPaint จากสื่อออนไลน์

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จากสื่อออนไลน์

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป
2 2 2 รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
( ………………………………………… )
………. / …………… / ……….

Advertisements