การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

image002

mae
การออกจากโปรแกรม Paint
คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
การใช้ดินสอ

1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

การใช้แปรงทาสี

1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ

การใช้สีสเปรย์
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ

การวาดเส้นตรง

1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่

การวาดเส้นโค้ง

1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ
การวาดเส้นอิสระ
1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน

1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การวาดรูปวงกลม / วงรี

1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

การใช้ยางลบ

1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ

การเลือกถังสี

1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ

การเลือกสีหลักและสีพื้น

1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น

การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม

สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย

การพิมพ์ข้อความ

1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

Untitled
การขยายภาพ

1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ิก

การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
2. คลิกที่รูปนั้น

การบันทึกจัดเก็บ

1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ

2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
4. ให้ออกจากโปรแกรม

การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา

1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ

2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

อ้างอิง:   http://www.cnt.obec.go.th/vk/nganacheep/paint/Paint.htm

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

67 ตอบกลับที่

 1. ปรินดา หนึ่งคำมี พูดว่า:

  น้องๆมีความสามารถดีมาก

  Like

 2. วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่สำคัญค่ะ แล้วน้องๆก็วาดภาพได้สวยมากค่ะ

  Like

 3. ณัฐสุดา เหลือผล พูดว่า:

  วาดภาพสวยมาก

  Liked by 1 person

 4. หนึ่งฤทัย จันทฤทธิ์ พูดว่า:

  อย่านรูปนี้ีจึงเลย

  Like

 5. Ooto Ooto พูดว่า:

  หนูรักการวาดรูป

  Like

 6. thanida2557 พูดว่า:

  สวยจังเลยค่ะ สวยมากๆ

  Like

 7. Ooto Ooto พูดว่า:

  น้องๆมีความสามารถดีมาก

  Like

 8. มาช่วยกันปลูกต้นไม่นะค่ะประเทศชาติจะได้ร่มเย็น

  Like

 9. 08795334090zxc พูดว่า:

  สวามากค่ัะ

  Like

 10. 08795334090zxc พูดว่า:

  ชอบมากเลยค่ะ

  Like

 11. 08795334090zxc พูดว่า:

  สวามากค่ะ

  Like

 12. 08795334090zxc พูดว่า:

  ผมชอบมากเลยค่ะ

  Like

 13. pang46160 พูดว่า:

  ความสามารถดีมาก

  Like

 14. หนูส่งงานให้ครูแล้วนะค่ะ

  Like

 15. กมลลักษณ์ ด้วงทอง พูดว่า:

  สวยจังเลยค่ะ

  Like

 16. ภาพนี้สวยจังค่ะ

  Like

 17. ภาพดอกมะลิสวยจังเลยค่ะ

  Like

 18. ภาพโรงเรียนในฝันสวยจังเลยค่ะ

  Like

 19. ภาพการแข่่งขันเรื่อสวยจังค่ะ

  Like

 20. สวยมากครับ ใคร วาด นิ
  ครับ

  Like

 21. สวยมากครับ ใครวาด ครับ

  Like

 22. pang46160 พูดว่า:

  สวยมากค่ะอยากวาดภาพสวยแบบนี้

  Like

 23. ปรินดา หนึ่งคำมี พูดว่า:

  สวยมากค่ะ

  Like

 24. ณัฐสุดา เหลือผล พูดว่า:

  สวยมากค่ะอยากวาดภาพสวยแบบนี้

  Like

 25. Kittipop Samsi พูดว่า:

  ผมส่งงานให้ครูแล้วนะครับ

  Like

 26. ภาพนี้สวยงามมากครับ

  Like

 27. Kittipop Samsi พูดว่า:

  น่ารักมากมากครับ สวยจุงเบยครับ 55

  Like

 28. Ooto Ooto พูดว่า:

  สวยมากเลยค่ะอยากวาดแบบนี้จัง

  Liked by 1 person

 29. Ooto Ooto พูดว่า:

  จิตราพร เพิ่มพูน สวยมากเลยค่ะอยากวาดแบบนี้จัง

  Like

 30. Kittipop Samsi พูดว่า:

  วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่สำคัญครับ แล้วน้องๆก็
  วาดภาพ
  ได้สวยมากครับ

  Like

 31. Kittipop Samsi พูดว่า:

  สุดยอดสุดยอดมากครับ

  Like

 32. Kittipop Samsi พูดว่า:

  สุดยอดสุดยอดเลย

  Like

 33. สวยมากเลยครับอยากวาดแบบนี้จัง

  Like

 34. warakon1200 พูดว่า:

  ภาพทีวานแล้วมากเลยค่ะ

  Like

 35. โตโร่ ครับ พูดว่า:

  ผมส่งงานแล้ว

  Like

 36. หนูอยากวาดจังเลยค่ะ

  Like

 37. pooyza56 พูดว่า:

  สวยมากเลยค่ะอยากวาดแบบนี้จัง

  Like

 38. วันนี้หนูได้ส่งงานแล้วค่ะ

  Like

 39. หนูวาดรูปนี้แล้วค่ะ

  Like

 40. กมลลักษณ์ ด้วงทอง พูดว่า:

  หนุได้วาดรุปส่งคุณคุรแล้วค่ะ

  Like

 41. กัญญาภัคละราคี พูดว่า:

  หนูวาดรูปส่งคุณครูแล้วค่ะ

  Like

 42. หนูวาดรูปส่งคุณครูแล้วค่ะ

  Like

 43. ดีใจจังเลยที่เห็นดอกมะลิสวยสวยอีกครั้งค่ะ

  Like

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s